Szkoła pływania dzieci i niemowląt w Krakowie FLOW

Małe grupy
Stawiamy na jakość

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ „FLOW”:

I. Postanowienie ogólne:

1. „FLOW” organizuje zajęcia w 3 cyklach od września do połowy sierpnia. Każdy kurs obejmuje 12-16 spotkań po 30 min. 
2. Zajęcia prowadzone są pod opieką 1 instruktora w niecce rekreacyjnej basenu.
3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym, tj.: od 3 miesięcy do 6 lat, w podziale na grupy wiekowe.
4. Grupy liczą do 8 par (Rodzic + Dziecko). Dziecko bierze udział w zajęciach pod opieką jednego opiekuna/rodzica i na jego odpowiedzialność.
5. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz powinien stwierdzić brak przeciwwskazań u dziecka do udziału w zajęciach w wodzie.

6. Obowiązkowym elementem wyposażenia uczestnika zajęć do wieku 2,5 lat  są jednorazowe pieluszki do pływania i majtki neoprenowe Swimm Nappy lub innej firmy, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody. Majtki Swimm Nappy można nabyć w Szkole FLOW w dniu zapisów lub na pierwszych zajęciach w kursie.

II. Opłaty za zajęcia

1. Wysokość opłaty za kurs zależna jest od ilości spotkań w danym kursie zgodnie z informacją podaną na stronie www.niemowleplywanie.pl w zakładce „baseny/terminy/cennik”
2. Dla osób KONTYNUUJĄCYCH gwarancją miejsca w grupie w kolejnym kursie  jest wpłata całej opłaty za zajęcia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.  Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca.
3. NOWI uczestnicy mogą dołączyć do kursu do 3-cich zajęć w ramach wolnych miejsc. Gwarancją miejsca w grupie jest opłacenie kursu przed rozpoczęciem zajęć.

4. Zaliczka za zajęcia nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kursu.

 

Dane do przelewu:
Natalia Wielgus FLOW, 31-572 Kraków ul. Dąbska 18N lok. 56
Nr konta: 72 1140 2004 0000 3802 7526 5857 mBank

III. Karnety

1. Klient otrzymuje imienny karnet na zajęcia, wystawiany na konkretny dzień i godzinę zajęć. Nie wolno go udostępniać osobom trzecim bez zgody organizatora zajęć.
2. Karnet upoważnia do udziału w 30-minutowych zajęciach w basenie i korzystania z szatni przez 1h (basen AGH), 1/2 h (basen w Niepołomicach ), bez limitu (Herbewo i AWF), w celu przebrania się przed i po zajęciach. Klient nie może korzystać z jacuzzi, sauny i przebywać w niecce basenowej poza zajęciami.
3. Chip/kluczyk umożliwiający wejście do szatni odbiera opiekun, który uczestniczy w zajęciach. W wodzie dziecko ćwiczy z jednym z opiekunów.

IV. Rezygnacja z zajęć

1. Dopuszczalna jest rezygnacja  do 2-gich kolejnych zajęć w danym kursie dla osób z grup początkujących

2. Od momentu zgłoszenia pisemnej (sms, e-mail) rezygnacji następuje zwrot pieniędzy za nieodbyte lekcje do końca kursu. Rezygnacje należy zgłosić najpóźniej na 6 dni przed kolejnymi zajęciami, w innym przypadku klient ponosi dodatkowo koszt jednych zajęć (35 zł). Pieniądze za nie odbyte lekcje zostaną zwrócone przelewem na podane przez uczestnika konto bankowe.
3. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.

V. Zgłaszanie nieobecności i odrabiania zajęć 

Zgłaszanie nieobecności i odrabianie zajęć odbywa się poprzez aplikację internetową/ podstronę według następujących zasad:

 

Zgłaszanie nieobecności:

1. uczestnik zgłasza każdą nieobecności, żeby dać innym osobom szansę odrobienia zajęć,

2. uczestnik zgłasza nieobecność jak najszybciej, najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego termin zajęć,

3. niezgłoszone na czas nieobecności nie podlegają odrobieniu,

4. liczba zajęć podana jest każdorazowo dla danego kursu i lokalizacji, 

5. nieobecności należy odrobić do końca trwania kursu, na który uczestnik jest zapisany,

6. przy zgłoszonej w terminie maksymalnej dla danego kursu liczbie nieobecności w zostaną przyznane 1 dodatkowe zajęcia do odrobienia gratis.

7. wybranego raz terminu odrabiania zajęć nie można zmienić. W razie nieobecności wykorzystuje się jedną z szans.

 

Zapisywanie na odrabianie:

1. w celu zapisania się na odrabianie zajęć uczestnik zgłasza najpierw nieobecność,

2. uczestnik może odrobić zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach tzn. gdy inny uczestnik zgłosi nieobecność lub grupa jest niepełna,

3. uczestnik może zapisać się na dowolny basen, na którym prowadzimy zajęcia,

4. uczestnik może wybrać termin odrabiania w grupie na tym samym poziomie, maksymalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

5. wyjątkowo istnieje możliwość przyznania uczestnikowi większej liczy zajęć do odrobienia w przypadkach losowych (długotrwała choroba).

VI. Organizacja:

1. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez „FLOW”, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
2. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorem „FLOW” bez udziału pracowników pływalni.
3. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy w szatniach rodzinnych, damskich i męskich (w zależności od lokalizacji) przewijaki do przebierania najmłodszych dzieci i krzesełka, stanowią one własność „FLOW”. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w szatniach.
4. „FLOW” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

VII. Wykluczenie z kursu:

1. „FLOW” ma prawo wykluczyć Uczestnika zajęć w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub pływalni lub innego naruszenia praw lub interesów „FLOW”.

VIII. Odwoływanie zajęć przez „FLOW”:

1. W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni) uczestnicy zostają poinformowani o odwołaniu zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em, dlatego prosimy o sprawdzanie komórek przed swoimi zajęciami. W takich sytuacjach następuje przedłużenie kursu lub zwrot pieniędzy za daną lekcję, o czym decydują organizatorzy zajęć.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
2. Zmiany w regulaminie szkoły oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom przed zajęciami oraz z wyprzedzeniem na stronie internetowej: https://www.niemowleplywanie.pl
3. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez „FLOW” z siedzibą w Krakowie, ul. Dąbska 18N lok 56, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od FLOW oraz innych osób. „FLOW” informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Wysyłając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej szkoły FLOW www.niemowleplywanie.pl Opiekunowie Prawni Dziecka składają zaznaczając pole:

a. oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem szkoły „FLOW” i pływalni. Dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach w wodzie. Dziecko bierze udział w zajęciach pod opieką rodzica (opiekuna) i na jego odpowiedzialność
b. oświadczenie, że wyrażają/ nie wyrażają zgody na utrwalanie wizerunku dziecka i opiekuna podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach aranżowanych przez organizatora. Publikację wizerunku dziecka oraz własnego na rożnych polach eksploatacji np. na stronie niemowleplywanie.pl; Facebook.com, youtube.com i Partnerów FLOW, oraz w innych mediach