Szkoła pływania dzieci i niemowląt w Krakowie FLOW

Małe grupy
Stawiamy na jakość

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ „FLOW”:

 

I. Postanowienie ogólne:

 

1.   Regulamin zajęć “FLOW” określa zasady na jakich organizowane  są zajęcia przez FLOW Natalia Wielgus ul. Dąbska 18 N lok. 56, 31-572 Kraków.

2.   Pojęcia określone w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

1.       FLOW – FLOW Natalia Wielgus ul. Dąbska 18 N lok. 56, 31-572 Kraków;

2.        Kurs – zbiór zajęć organizowanych przez FLOW, następujących po sobie, na które zapisują się Uczestnicy;

3.        Zajęcia – jedno spotkanie na basenie w ramach Kursu;

4.         Uczestnik – osoba, która zapisała się na Kurs, wraz z dzieckiem;

5. Panel Klienta – indywidualny panel umożliwiający zarządzanie Kursami, dostępny na stronie: https://flow.auksys.com/master/

 

  II. Kwestie organizacyjne

 

1.   „FLOW” organizuje zajęcia w kilku cyklach przez cały rok. Liczba zajęć w danym Kursie wskazana jest w Panelu Klienta. Jedne Zajęcia trwają 30 minut.

2.    Zajęcia prowadzone są pod opieką 1 instruktora w niecce rekreacyjnej (lub jej części).

3.    W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat, w podziale na grupy wiekowe.

4.   Grupy liczą do 8 par (para to rodzic + jedno dziecko). Dziecko bierze udział w zajęciach
wyłącznie pod opieką jednego opiekuna i na jego odpowiedzialność.

5.   Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz specjalista powinien stwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka do udziału w Zajęciach w wodzie.

6.    Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia, że każde dziecko w wieku do lat 2,5 podczas Zajęć będzie wyposażone w jednorazowe pieluszki do pływania i majtki neoprenowe Swimm Nappy (lub podobne), które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody. Majtki Swimm Nappy można nabyć w FLOW w dniu zapisów lub na pierwszych Zajęciach. FLOW jest uprawnione do odmowy udziału w Zajęciach dziecka, które w/w warunków nie spełnia.

 

III. Opłaty za zajęcia

 

1.   Gwarancją uczestnictwa w zajęciach jest założenie Panelu Klienta przez Uczestnika, a następnie terminowe opłacenie Kursu w pełnej wysokości. Do zawarcia umowy pomiędzy FLOW a Uczestnikiem dochodzi z momentem dokonania płatności za Kurs.

2.   Wysokość opłaty za Kurs zależy od ilości spotkań w danym Kursie, zgodnie z informacją podaną w Panelu Klienta.

3.  Dla Uczestników, którzy wcześniej korzystali z usług FLOW, gwarancją miejsca w grupie w kolejnym Kursie  jest dokonanie pełnej opłaty za Kurs najpóźniej na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.  Po tym terminie FLOW zastrzega sobie prawo wpisania nowych Uczestników.

4. Uczestnicy przystępujący do Kursu  po terminie jego rozpoczęcia nie ponoszą opłat za Zajęcia, które się odbyły przed ich przystąpieniem (opłata za Kurs zostanie proporcjonalnie pomniejszona.)

Kurs należy opłacić przelewem na następujące konto:

Natalia Wielgus FLOW, 31-572 Kraków ul. Dąbska 18N lok. 56

Nr konta: 72 1140 2004 0000 3802 7526 5857 mBank


 

IV. Karnety

 

1.  Uczestnik otrzymuje imienny karnet na Kurs, wystawiany na konkretny dzień i godzinę zajęć. Nie wolno go udostępniać, sprzedawać ani darować osobom trzecim.

2.  Karnet upoważnia do udziału w Zajęciach w basenie i korzystania z szatni, według poniżej podanych czasów dla konkretnego basenu:

       1 h (basen AGH i AWF),

        1/2 h (basen w Niepołomicach),

3.    Karnet NIE upoważnia do korzystania z jacuzzi, sauny, zjeżdżalni  i przebywania w niecce basenowej poza zajęciami.

4.  Karnet upoważnia do odbioru chipu/kluczyka umożliwiającego wejście do szatni. Nie dotyczy basenu AWF.

 

V. Rezygnacja z Kursu

 

1.   Uczestnik Kursu dla początkujących uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez FLOW (w wiadomości e-mail) w ramach Kursu do 2-gich  kolejnych Zajęć w danym Kursie.  W tym przypadku opłata za pozostałe do końca Kursu Zajęcia podlega zwrotowi.  Rezygnację należy zgłosić najpóźniej na 6 dni przed kolejnymi Zajęciami, w innym przypadku Uczestnik ponosi dodatkowo koszt jednych Zajęć. Pieniądze za nie odbyte Zajęcia zostaną zwrócone przelewem na podane przez Uczestnika konto bankowe.

2.   W szczególnych przypadkach np. przewlekła choroba Uczestnika lub dziecka, FLOW może wyrazićzgodę na zwrot opłaty za kurs pomniejszonej o koszt wynajmu basenu i instruktora przypadający na jednego Uczestnika danej grupy. 

 

 

VI. Zgłaszanie nieobecności i odrabiania zajęć

 

1.    Zgłaszanie nieobecności i odrabianie zajęć odbywa się poprzez Panel Klienta według następujących zasad:

a.    Zgłaszanie nieobecności:

·        Obowiązkiem Uczestnikajest zgłoszenie każdej nieobecności.

·        Zgłoszenienieobecności do godziny 7:00 dnia, w którym odbywają się Zajęcia daje Uczestnikowi
możliwość odrobienia nieobecności.

·        Uczestnik, który nie zgłosi nieobecności traci prawo do odrobienia Zajęć.

·        Liczba Zajęć możliwych do odrobienia podana jest każdorazowo dla danego Kursu i lokalizacji (zazwyczaj jedna na cztery zajęcia).  

·      Nieobecności należy odrobić do końca trwania Kursu, na który Uczestnik jest zapisany, zajęcia nie przechodzą na następny Kurs.

·   W przypadku  zgłoszeniu w terminie wszystkich nieobecności  i wykorzystania  maksymalnej ilości Zajęć do odrobienia w danym Kursie, Uczestnikowi zostanie przyznany jeden dodatkowy termin Zajęć.

·      Wybranego raz terminu odrabiania Zajęć nie można zmienić. W przypadku nieobecności na odrabianych Zajęciach, nie przysługuje prawo do wyboru kolejnego terminu.

 

b.    Zapisywanie na odrabianie:

·        W celu zapisania się na odrabianie Zajęć Uczestnik zgłasza najpierw nieobecność w trybie określonym powyżej.

·     Uczestnik może odrobić Zajęcia w ramach wolnych miejsc w grupach tzn. gdy inny Uczestnik zgłosi nieobecność lub grupa jest niepełna.

·        Uczestnik może zapisać się na odrabianie nieobecności na dowolnym basenie, na którym FLOW prowadzi zajęcia.

 

VII. Organizacja:

 

1.   Uczestników obowiązuje regulamin zajęć organizowanych przez FLOW, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się Kurs.

        Regulamin Basenu AGH http://www.basen.agh.edu.pl/?page_id=82

        Regulamin Basenu Niepołomice http://www.plywalnia.niepolomice.eu/pl/regulamin-plywalni/

        Regulamin Basenu AWF http://basen.awf.krakow.pl/index.php/o-nas/regulaminy/4-regulamin

2.     Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialnośćza dzieci w szatniach i na terenie basenu.

3.   FLOW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie pływalni.

4.   FLOW ma prawo wykluczyć Uczestnika z Zajęć w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub pływalni lub innego naruszenia praw lub interesów FLOW. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu ceny uiszczonej za Zajęcia.

5.   W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni, choroba instruktora) Uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Zajęć (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em. W takim przypadku następuje przedłużenie Kursu lub zwrot pieniędzy za odwołane Zajęcia, według uznania FLOW.

 

 

 VIII. Oświadczenia i zgody:

 

Zakładając konto do obsługi Panelu Klienta i opłacając zamówienie na stronie: https://flow.auksys.com/master Opiekunowie Prawni Dziecka składają następujące oświadczenia i wyrażają zgody:

 

           1.    Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Zajęć organizowanych przez „FLOW” oraz akceptuję jego treść.

 

           2.    Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem pływalni, na której będą prowadzone zajęcia przez „FLOW” oraz   

                akceptuję jego treść.

3.    Oświadczam, że Dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach w wodzie. Dziecko bierze udział w zajęciach pod opieką rodzica (Opiekuna) i na jego odpowiedzialność.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, którego jestemprawnym opiekunem oraz przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z FLOW, tj. w szczególności: naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi biurowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe czy informatyczne) celem skutecznego zapisania się na kurs, otrzymywania drogą mailową wszelkich niezbędnych powiadomień i informacji. Administratorem danych osobowych jest Natalia Wielgus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FLOW Natalia Wielgus, ul. Dąbska 18N lok. 56, 31-572 Kraków, NIP: 5252284608 (FLOW), biuro@niemowleplywanie.pl.  Administrator w tym miejscu informuje że, każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

 

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

1.  FLOW zastrzega możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania Kursu ze względu na organizacyjne, techniczne lub prawne kwestie związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestników

2.    Zmiany w regulaminie podawane będą Uczestnikom poprzez Panel Klienta.

3.    Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z FLOW, nie później niż do
rozpoczęcia pierwszych Zajęć następujących po ogłoszeniu zmian regulaminu.

4.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.